Bộ máy tổ chức

Ban Giám Đốc

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Dịu

 • diunt@abcvietnam.com.vn
Phó Giám Đốc sản xuất

Đoàn Minh Lăng

 • langdm@abcvietnam.com.vn
Phó Giám Đốc nhân sự & BHTP

Nguyễn Thị Nhung

 • nhungnt@abcvietnam.com.vn
Phó Giám Đốc tài chính & đối ngoại

Trần Thị Thúy

 • thuytt@abcvietnam.com.vn

Quản lý phòng

PHÒNG BÁN HÀNG NGUYÊN LIỆU

Trưởng phòng bán hàng nguyên liệu

Phạm Thị Diễm

 • diempt@abcvietnam.com.vn
Phó phòng bán hàng nguyên liệu

Lê Thị Yến

 • yenlt@abcvietnam.com.vn
Phó phòng bán hàng nguyên liệu

Vũ Thị Hương

 • ketoan4.abcvietnam@gmail.com

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

Trưởng phòng thị trường

Nguyễn Trọng Binh

 • tptt.abcvietnam@gmail.com
Phó phòng thị trường

Bùi Văn Phương

 • pptt.abcvietnam@gmail.com
Nguyễn Thị Loan

Phụ trách KTBH, Giám sát thị trường

 • giamsat1.abcvietnam@gmail.com

PHÒNG KẾ TOÁN KIỂM SOÁT 1

Trưởng phòng kế toán- kiểm soát 1

Đặng Thị Thúy Liễu

 • kiemsoat1.abcvietnam@gmail.com

PHÒNG KẾ TOÁN KIỂM SOÁT 2

Trưởng phòng kế toán- kiểm soát 2

Lưu Thị Tính

 • kiemsoat.abcvietnam@gmail.com

PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Trưởng phòng Điều hành sản xuất

Lê Thế Huynh

 • dieuhanhsanxuat2.abcvietnam@gmail.com
Phó phòng Điều hành sản xuất

Phạm Văn Hưng

 • phamhungminhhoang@gmail.com
Phó phòng Điều hành sản xuất

Đào Thị Huyền

 • nhamay1.abcvietnam@gmail.com

Phòng xuất nhập khẩu

Nguyễn Thị Hà

Trưởng phòng xuất nhập khẩu

 • hant@abcvietnam.com.vn

Phòng thu mua

Đào Thị Nghĩa

Trưởng phòng thu mua

 • nghiadt@abcvietnam.com.vn

Phòng kỹ thuật dinh dưỡng

Trần Thị Hòa

Trưởng phòng kỹ thuật dinh dưỡng

 • hoatt@abcvietnam.com.vn

Phòng kiểm soát chất lượng

Phạm Văn Quang

Trưởng phòng kiểm soát chất lượng

 • kiemsoatchatluong@abcvietnam.com.vn

Phòng hành chính nhân sự

Nguyễn Thị Duyên

Phó phòng hành chính nhân sự

 • duyennt@abcvietnam.com.vn
Đoàn Thị Ngọc Hằng

Phó phòng hành chính nhân sự

 • hangdtn@abcvietnam.com.vn

Ban trợ lý & ABC Hà Nội

Trần Thị Thơm

Phụ trách điều vận & quản lý Ban trợ lý

 • thomtt@abcvietnam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Add to cart