Tin nổi bật

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

 

Năm 2020, công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động được Công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, trực tiếp liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động là góp phần duy trì ổn định, hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020.

1.Công tác chỉ đạo

1.1. An toàn, vệ sinh lao động

Từ đầu năm đến nay, Tổng Giám đốc công ty đã chỉ đạo việc xây dựng bộ máy quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2020 và nhiều kế hoạch, quyết định kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN đảm bảo thực hiện đồng bộ.

Hình thành mạng lưới An toàn vệ sinh viên của Công ty với số lượng đông đảo (36 người) được bố trí đều tại các tổ đội sản xuất của các bộ phận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, nắm bắt thông tin người lao động, từ đó có biện pháp nghiên cứu, xem xét những kiến nghị, mong muốn của người lao động để điều chỉnh, cải thiện kịp thời môi trường lao động.

1.2. Công tác tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Lao động, An toàn lao động được chú trọng thực hiện, coi đây là biện pháp thường xuyên trong năm, mục đích để nâng cao kiến thức, phát huy vai trò tiên phong cho đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp trong công tác ATVSLĐ, đồng thời cũng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định về ATVSLĐ đối với người lao động.

Tại thông báo số 06/TB-ĐHSX ngày 20/01/2020, của Tổng Giám đốc về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020, đã cụ thể hóa phương pháp và xác định “công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCN là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp (từ trưởng phòng đến các tổ đội và người lao động), khắc phục triệt để tình trạng người sử dụng lao động vi phạm các quy định, nội quy về ATVSLĐ, PCCN, không thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, PCCN cho người lao động và việc người lao động mới chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập mà xem nhẹ bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho chính mình”. Đưa nội dung an toàn, vệ sinh lao động, PCCN vào các cuộc họp hàng tháng, bàn giao ca, kíp của bộ phận để quán triệt triển khai thực hiện, đi vào chiều sâu. Thường xuyên phổ biến, huấn luyện kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo vệ sinh lao động phù hợp với công nghệ, quy trình sản xuất trong từng lĩnh vực đơn vị phụ trách. Nhiều bộ phận, người lao động đã ký cam kết thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, PCCN với Công ty.

1.3. Trang bị phương tiện cá nhân cho người lao động

Luôn bảo đảm người lao động được trang bị đủ và sử dụng hiệu quả phương tiện cá nhân, thường xuyên kiểm tra, rà soát kịp thời để mua sắm bổ sung, trang bị cho người lao động phù hợp với công việc của từng vị trí lao động.

2. Các hoạt động trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Ngày 04/5/2020, Công ty ban hành Kế hoạch số 04/KH-ĐHSX ngày 04/5/2020 của Tổng Giám đốc về việc “Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020”, với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Công ty đã triển khai thực hiện việc treo băng rôn hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020 tại nhiều vị trí làm việc, khu vực công trường thi công “Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ABC Việt Nam mở rộng”.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao động; Hướng dẫn quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người đến thăm, làm việc tại cơ sở.

Rà soát các nội quy, quy định, quy trình về ATVSLĐ đảm bảo phù hợp với pháp luật; tiến hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện đúng các nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ tại cơ sở. Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm ATVSLĐ cho người lao động.

 

 

 

 

 

Recent Posts

Recent Comments

    Archives

    Categories

    Meta

    Add to cart